Vizija

Prometnega Instituta Ljubljana d.o.o. je biti vodilna raziskovalno-razvojna organizacija na področju prometa v Sloveniji.

Poslanstvo

Prometnega Instituta Ljubljana d.o.o. je kupcem nuditi in zagotavljati celovito storitev raziskovalno-razvojnih in strokovnih rešitev na področju prometa na najvišji kakovostni ravni, zaposlenim zagotavljati možnost osebnega in strokovnega razvoja v varnem in prijetnem delovnem okolju ter lastnikom zagotavljati učinkovitost poslovanja in dobičkonosnost vloženega kapitala.

Vrednote

Prometnega Instituta Ljubljana d.o.o. so visoko kakovostno in ustvarjalno raziskovalno-razvojno delo, ki podaja strokovne odgovore na raziskovalno-razvojna vprašanja, skrb za kupca, timsko delo, stalno izobraževanje, inovativnost, učinkovita tehnična in informacijska podpora poslovanju, prenos znanja med sodelavci, osebna rast in razvoj posameznika ter doslednost pri strokovnem delu.

Temeljna dejavnost

Prometnega Instituta Ljubljana d.o.o. je strokovno in raziskovalno-razvojno delo na področju prometa v najširšem smislu besede, s poudarkom na železniškem prometu, ki obsega predvsem raziskave in razvoj na področjih tehnologije prometa, prometne infrastrukture in prometnih informacijskih sistemov in tehnologij, ekonomske raziskave ter izdelavo investicijske dokumentacije.

Strateške razvojne usmeritve:

 • izvajati naloge strateškega in raziskovalno razvojnega načrtovanja za potrebe vseh podjetij v Skupini SŽ in za železniški transportni podsistem,
 • sodelovati v projektu Uvedba integriranega javnega potniškega prometa v RS,
 • aktivno pridobivati posle in sodelovati na večletnih evropskih projektih, sofinanciranih iz evropskih skladov v okviru iniciativ Horizon 2020, programov transnacionalnega sodelovanja ter SHIFT2RAIL,
 • intenzivno sodelovati na vseh domačih in mednarodnih razpisih razvojno raziskovalnih nalog za domače in tuje naročnike. Okrepiti sodelovanje z univerzami in inštituti doma in v tujini za dosego prenosa dobrih rešitev in dviga kakovosti razvojno raziskovalnih storitev ter s ciljem kvalitetnega oblikovanja konzorcijev pri prijavah na domače in mednarodne razpise,
 • voditi projekte s področja črpanja EU sredstev družb skupine SŽ za različne razvojne projekte.

Strateški cilji

Prometnega Instituta Ljubljana d.o.o., za dosego katerih bomo uresničevali vizijo in poslanstvo podjetja, so:

 • biti generator znanja znotraj skupine SŽ,
 • zagotoviti globalno prepoznavnost Prometnega Instituta Ljubljana d.o.o. in njegovo umestitev na prednostno listo razvojno raziskovalnih institucij, ki jih UIC priporoča svojim članicam ter sodelovati pri projektih, ki se bodo oblikovali na nivoju UIC in evropskih programih,
 • proučiti nove dejavnosti, predvsem s področja načrtovanja in vodenja investicij,
 • postati koordinator med skupino SŽ, državnimi in evropskimi inštitucijami na področju zakonodaje, smernic in razvojnih trendov,
 • zagotavljanje pozitivnega čistega poslovnega izida,
 • rast poslovnih prihodkov v povprečju 3 % letno,
 • rast deleža prihodkov na tujih trgih in na domačem trgu v Slovenije izven skupine SŽ,
 • zagotavljanje dobičkonosnosti kapitala lastnika.

Konkurenčno prednost Prometnega Instituta Ljubljana d.o.o. bomo dosegali:

 • s hitro odzivnostjo,
 • z oblikovanjem celovite storitve raziskovalno-razvojne dejavnosti od identifikacije raziskovalno-razvojnega problema in oblikovanja projektnih idej za rešitev problemov kupca do izpeljave vseh projektnih aktivnosti, oblikovanja strokovnega raziskovalno-razvojnega dela in predstavitve rezultatov raziskovalno-razvojnega,
 • z oblikovanjem interdisciplinarnih strokovno-razvojnih raziskav, ki bodo pri proučevanju posameznega raziskovalno-razvojnega problema temeljile na znanjih s področja prometne tehnologije, gradbeništva, informatike, elektrotehnike, ekonomije, geografije, umeščanja infrastrukture v prostor in prava,
 • z lastnim razvojem in obvladovanjem specifičnih orodij na področju prometnih sistemov, predvsem v povezavi z železniškim prometom,
 • s tesnim sodelovanjem s strokovnjaki posameznih področij in učinkovitim dostopom do podatkov in orodij, ki so na voljo v skupini SŽ.

Konkurenčno prednost Prometnega Instituta Ljubljana d.o.o.  bomo gradili na strokovnem razvoju zaposlenih, na sistemu stalnega procesa izobraževanja, vodenju sistema stimulativnega nagrajevanja projektnega dela in vodenju procesa stalnih inovacij na področju raziskovalno-razvojnih aktivnosti. To bo omogočalo trajno in kontinuirano akumuliranje znanj s področja transporta ter strokovno rast zaposlenih in Prometnega Instituta Ljubljana d.o.o. kot celote.