Prometni institut Ljubljana

Vodilna raziskovalno-razvojna organizacija na področju prometa v Sloveniji.

O podjetju

Prometni institut Ljubljana nudi strokovno in
raziskovalno-razvojno delo na področju prometa vseh vrst, s poudarkom na železniškem prometu, ki obsega predvsem raziskave in razvoj na področjih tehnologije prometa, prometne infrastrukture in prometnih informacijskih sistemov in tehnologij, ekonomske raziskave ter izdelavo investicijske dokumentacije.

Dejavnosti

Prometna tehnologija in infrastruktura

Prometne študije v železniškem in cestnem prometu (analize zmogljivosti infrastrukture, racionalizacija tehnoloških procesov, organizacija in vodenje prometa, …). Izdelava dokumentacije za gradnjo objektov, prenašanje tehnologij UIC v prakso, meritve stanja prometnic, optimizacija vzdrževanja prometne infrastrukture, prostorske rešitve, GIS

Ekonomske in pravne raziskave v prometu

Analize razvoja upravljavskih, organizacijskih in tržnih značilnosti prometa, analize in ocena prometnih tokov, strokovne podlage za prihodnje ureditve upravljanja in organizacije prometa, analize ekonomske učinkovitosti procesov v prometu, empirične raziskave v prometu

Investicijska infrastruktura

Investicijska dokumentacija za področje prometne in komunalne infrastrukture ter zdravstva in socialnega skrbstva, metodološke osnove za izdelavo investicijske dokumentacije in vrednotenja investicijskih projektov, izvedenska mnenja, recenzije

Informatika in digitalizacija v prometu

Modeliranje in informatizacija sistemov upravljanja, informacijska podpora prometno-tehniškim sistemom, zahtevne analize in obdelava podatkovnih baz, tehnične rešitve na področju IKT, novih tehnologij in digitalizacije v prometu, infrastrukturi in voznih sredstvih.

Mednarodno sodelovanje

Sodelovanje in vključenost v mednarodne institucije kot so Mednarodna železniška zveza (UIC), evropsko javno zasebno partnerstvo za razvoj in inovacije na področju železnic (SHIFT2RAIL), Skupnost evropskih železnic (CER), samostojno ali preko matične družbe Slovenski železnic. Koordiniranje in soustanovitev mednarodne iniciative za spodbujanje raziskav in inovacij na področju železnic in prometa na območju Jugovzhodne Evrope - SEESARI (South East Europe Strategic Alliance for Rail Innovation). Sodelovanje na mednarodnih projektih programov Obzorje 2020, SHIFT2RAIL, CIVITAS, Območje Alp, Srednja Evropa, Interreg, Sredozemlje, Adrion, in drugi. Mednarodno sodelovanje na področju raziskav in razvoja v prometu z univerzami, inštituti, železnicami, regijami in drugimi organizacijami v tujini.

Aktualni mednarodni projekti

Ob vaši strani že