×

Prometni institut Ljubljana d.o.o. je organiziran kot družba z omejeno odgovornostjo za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov. Ustanovitelj družbe so Slovenske železnice, d.o.o.

Glavne dejavnosti Prometnega instituta Ljubljana d.o.o. so:

Raziskave na področju ekonomike transporta, prometnega planiranja in marketinga

raziskave in razvoj na področju tehnologije železniškega prometa;

raziskave in razvoj na področju železniške infrastrukture;

izdelava predinvesticijskih študij in investicijske dokumentacije;

računalniška podpora projektom in razvoj programske opreme;

svetovanje in nudenje ekspertne pomoči na domači in mednarodni ravni;

izobraževalna dejavnost: organiziranje seminarjev, strokovnih sestankov in simpozijev;

sodelovanje pri delu strokovnih teles za potrebe ustanovitelja ter ostalih državnih institucij.

Pri razvoju projektov podjetje skrbi za sodobno razvojno okolje, za posodabljanje strojne in programske opreme računalnikov, uporablja pa tudi specializirana orodja, kot npr. ArcGis, Railsys, PTV Vision, @Risk,…

Osebna izkaznica

PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. za področje raziskovalne in informativne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov, Ljubljana, Kolodvorska 11

Vodstvo
Dr. Peter Verlič, univ. dipl. inž. grad., direktor

Naslov
Kolodvorska 11
1000 Ljubljana
Slovenija

Elektronski naslov
info@prometni-institut.si

Telefonska številka
01 29 14 626

Davčna številka
SI 34722645

Kodeks ravnanja skupine Slovenske železnice

Kodeks ravnanja opredeljuje osnovna načela sprejemljivega ravnanja in obnašanja zaposlenih v skupini Slovenske železnice (v nadaljevanju skupina SŽ). Spoštovanje določil Kodeksa ravnanja krepi ugled zaposlenih in družbe kot celote, ter skrbi za krepitev integritete, odgovornosti ter omejevanje korupcijskih tveganj, protipravnega in neetičnega delovanja.

kodeks-bg
Aktualni mednarodni projekti
Pretekli mednarodni projekti
form-bg
(Obvezno)